KVKK

KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİ FORMU

Doküman İsmi:

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

Hedef Kitle:

tarafından kişisel verileri işlenen çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler.

Onaylayan:

KVK Üst Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.

© HEMAKİM TIBBİ ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş 2020

İşbu belge HEMAKİM TIBBİ ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş ‘nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

BÖLÜM 1– GİRİŞ

1.1 Giriş

Kişisel verilerin korunması, HEMAKİM TIBBİ ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu HEMAKİM TIBBİ ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2 Kapsam

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin ’ninyürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan HEMAKİM TIBBİ ÜRÜNLER SAN.VE TİC.A.Ş .Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Şirketimiz tarafından çalışan adaylarına veya çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin detaylarına ise sırasıyla https://www.hemakim.com.tr/kvkk adresinde yer alan Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

1.3 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.4 Politika’nın Yürürlüğü

İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01.10.2018 tarafından düzenlenerek 01.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren ve 10.10.2020 tarihinde güncellenen versiyon işbu Politika’nın yürürlük tarihi itibari ile yenilenmiştir.

İşbu Politika, internet sitesinde https://www.hemakim.com.tr/kvkk yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 3

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”)bölümünde yer verilmiştir.

2.3.İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş , kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda , kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

3.5. Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş Tarafından İşlenmekte Olan Verilerin Grup Şirketleri (Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş-MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş-Dia Pro Tıbbi ÜRÜNLER sAN.vE Tic.A.Ş) Tarafından İşlenmesi ’nin faaliyetlerinin topluluk ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, ’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından işlenmekte olan kişisel veriler ayrıca grup şirketleri tarafından işlenebilmektedir. Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş ile grup şirketler arasındaki kişisel veri paylaşımının Kanun kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı kapsamında gerçekleşmesi durumunda ilgili grup şirketleri kişisel verilerin toplama aşamasında, kişisel verilerinin Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş veya grup şirketlerine gönderilebileceği konusunda ilgili kişiyi aydınlatır.

3.6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.6.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

zorunlu olması,

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı

bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin

haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri

için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarakve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden VeriSorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda Veri Sahibi Başvuru Formu adresinden ulaşılabilecek“ Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

7.2. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından bina ve tesisilerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. , bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, , Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.3. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş, işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikaların yanı sıra Topluluk Şirketleri için de temel politikalar oluşturmaktadır.

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş içi politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve ’nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikaları ve

Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi

Etkinlik Yönetimi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve

İcrası

Bilgi Güvenliği

Süreçlerinin

Planlanması,

Denetimi ve İcrası

Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin

Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve

Yönetilmesi

Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz

Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Tarafından

Gerekli Çalışmaların Yapılması

ve

Kurumsal

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerin

Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Planlanması ve İcrası

İş Faaliyetlerinin

Etkinlik/Verimlilik

ve/veya

Yerindelik

Analizlerinin

Gerçekleştirilmesi

Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve

İcrası

Şirket'in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin

Yönetimi

Planlanması ve İcrası

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

Çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi

Şirket Çalışanları ücret yönetimine ilişkin analiz

ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması

Şirket Çalışanlarına yan hak ve menfaat

sağlanması süreçlerinin planlanması ve destek

olunması

Şirket

çalışanlarının

ücret

yönetiminin

Şirket

İnsan

Kaynakları

Politikaları

ve

planlanması faaliyetlerine destek olunması

Şirket

çalışanlarının

eğitim

ve

kariyer

Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

gelişimlerine ilişkin

süreçlerin planlanması

ve

destek verilmesi

Şirket

çalışanlarının

memnuniyet

ve

bağlılığının

artırılmasına

yönelik süreçlerin

planlanması ve yönetilmesi

Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve

Operasyon

Süreçlerinin

Planlanması

ve/veya

İcrası

Şirket

çalışanlarının

performans

Şirketin Stratejik İnsan Kaynakları

değerlendirilmelerine

ilişkin

süreçlerin

Planlanması,

Yedekleme

Süreçleri

ve

yönetilmesi

Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda

Şirketin gelişim ve yedekleme

Destek Olunması

planlamaları faaliyetlerine destek olunması

Şirket içerisinde personel ve

yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin

yönetimine destek olunması

Şirket ve Şirket Değerlerinin İtibarının

Korunmasına

Yönelik

Çalışmaların

Gerçekleştirilmesi

Şirket Müşterisi Talep ve/veya Şikayetlerinin

Şirketin İtibarının Ticari Yaşam ve

Takibi

Tüketiciler Üzerinde Uyandırdığı Güvenin

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil

Korunması

Toplum

Kuruluşları

Faaliyetlerinin

Planlanması

ve/veya İcrası

Şirket ve Paydaş Çalışanları Bağlılık ve

Memnuniyetine Yönelik Süreçlerin Planlanması

ve İcrası

Şirket suistimal ihbar ve inceleme

süreçlerine destek olunması

Şirketin

Şirketin Faaliyetlerinin Şirket

Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak

Yürütülmesinin

Temini

İçin

Denetim

Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Hukuk İşlerinin Takibi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya

İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin

Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin

Planlanması ve İcrası

Şirket Demirbaşlarının

ve/veya Kaynaklarının

Güvenliğinin Temini

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi

ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş

Verilmesi

güvenliğinin temin

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin

Gerçekleştirilmesi

Şirketin Şirketler ve Ortaklık

Hukuku

İşlemlerinin

Gerçekleştirilmesi

Konusunda Destek Olunması

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Şirket

Yerleşkeleri

ve/veya

Tesislerinin

Güvenliğinin Temini

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve

İcrası

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

AÇIKLAMASI

KATEGORİSİ

Şirket Müşterisi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına

bakılmaksızın iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar

kapsamında Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel

verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla

girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da

özgeçmiş ve ilgili bilgilerini ’nin incelemesine açmış olan

gerçek kişiler. (detaylar için bk. https://www.hemakim.com.tr/kvkk

adresindeki Çalışan Adayları Kişisel

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası)

Şirket Çalışanı

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti,

insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve

altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde

kişisel verileri işlenen çalışanları (detaylar

için

bk.

https://www.mdsas.com.tr/kvkk-politikasi

adresindeki Topluluk Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve

İşlenmesi Politikası)

Aile Bireyleri ve Yakınları

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu

Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş,

çocuk ve yakınları

Üçüncü Kişi

Bu Politika ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması

ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

(Örn. kefil, refakatçi, eski çalışanlar)

Tedarikçisi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin emir

ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak ’ne

hizmet sunan taraf çalışanı yetkilisi veya hissedarı olan

gerçek kişiler .

Şirket Hissedarı

nin hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İş Birliği İçinde Olduğumuz

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda

Kurumların Çalışanları,

(iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan,

Hissedarları ve Yetkilileri

bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek

kişiler

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

KATEGORİZASYONU

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik

Kimlik Bilgisi

numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi,

sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki

kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler

Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari

İşlem Güvenliği Bilgisi

güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log

kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ştarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan

hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer

İşlem Bilgisi

menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi,

alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi

veriler

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan

Aile Bireyleri ve Yakın

hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer

menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri

Bilgisi

(örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek

diğer kişiler hakkındaki bilgiler

Fiziksel

Mekan

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan

kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi

Güvenlik Bilgisi

kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş ‘nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine

Finansal Bilgi

göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara

ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir

bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler

Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında

giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla

Kurumsal Hafıza Bilgisi

tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen anı, röportaj

vb. bilgiler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi

Özel Nitelikli

Kişisel

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,

Veri

sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili

verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Hukuki İşlem ve Uyum

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni

yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen

Bilgisi

kişisel veriler

Denetim ve

Teftiş

Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi

Bilgisi

faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

Talep/Şikayet Yönetimi

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve

Bilgisi

değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 1. Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş iş ortaklarına,

 2. Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş tedarikçilerine,

 3. Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş grup şirketlerine

 4. Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

 5. Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Kişiler

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş‘nin ticari

faaliyetlerini yürütürken

bizzat veya

ile birlikte muhtelif

projeler yürütmek, hizmet

İş ortaklığının kurulma

İş Ortağı

almak gibi amaçlarla iş

amaçlarının yerine getirilmesini

ortaklığı kurduğu tarafları

temin etmek amacıyla sınırlı

tanımlamaktadır.

olarak

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin ticari

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin tedarikçiden dış

faaliyetlerini yürütürken ’nin

kaynaklı olarak temin ettiği ve Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’nin

emir ve

ticari

Tedarikçi

talimatlarına uygun olarak

faaliyetlerini yerine getirmek

sözleşme temelli olarak Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’ne

için gerekli hizmetlerin ’ne

hizmet sunan

sunulmasını sağlamak

tarafları tanımlamaktadır.

amacıyla sınırlı olarak.

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş -MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş-Dia Pro Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş

’nin

Grup Şirketleri

katılımını gerektiren ticari

faaliyetlerinin yürütülmesini

temin etmekle sınırlı olarak

İlgili mevzuat hükümlerine

İlgili kamu kurum ve

Kanunen Yetkili Kamu Kurum

göre Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’den bilgi ve

kuruluşlarının hukuki yetkisi

ve Kuruluşları

belge almaya yetkili kamu

dahilinde talep ettiği amaçla

kurum ve kuruluşları

sınırlı olarak

İlgili mevzuat hükümlerine

İlgili özel hukuk kişilerinin

Kanunen Yetkili Özel Hukuk

göre Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş’den bilgi ve

hukuki yetkisi dahilinde talep

Kişileri

belge almaya yetkili özel

ettiği amaçla sınırlı olarak

hukuk kişileri